...


S T A T U T

Studenckiego Koła Naukowego TRANSLOG

§ 1

Postanowienia ogólne 1. Pełna nazwa organizacji brzmi : Koło Naukowe Transportu i Logistyki TRANSLOG.
 2. Koło Naukowe pod nazwą KNTiL TRANSLOG, jest uczelnianą organizacją studencką, w rozumieniu art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
 3. Siedzibą Koła Naukowego TANSLOG jest Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.
 4. Nad pracami Koła Naukowego sprawuje piecze opiekun Koła. Opiekunem koła jest pracownik naukowy AMG.
 5. Koło zrzesza studentów i osoby działające dobrowolnie na jego rzecz.
 6. Wszelka działalność w Kole opiera się wyłącznie na pracy społecznej.
 7. Koło może posługiwać się własnym logotypem, wyróżniającym je wśród innych kół naukowych.

§ 2

Cele i zadania Koła

 1. Celami koła są w szczególności :
  1. Podstawowym celem Koła jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową, badawczą w zakresie transportu, logistyki i spedycji
  2. Stworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów poszerzanie zakresu swojej wiedzy i zainteresowań branżą TSL.
  3. Organizowanie i utrzymywanie współpracy Koła z innymi kołami naukowymi oraz instytucjami.
  4. Prowadzenie działalności naukowo - badawczej (uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie konferencji, debat, projekcji / prezentacji, warsztatów itp.),
 2. Powyższe cele będą realizowane poprzez:
  1. Organizowanie paneli dyskusyjnych, prelekcji i spotkań z autorytetami i specjalistami z różnych dziedzin.
  2. Organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach.
  3. Pomoc w organizacji i udział w imprezach o charakterze kulturalnym, naukowym, okolicznościowym i rekreacyjnym.
  4. Współpracę z innymi kołami naukowymi, organizacjami i instytucjami.
  5. Odbywanie wycieczek fakultatywnych.
 3. Dla realizacji celów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Koło korzysta ze środków materialnych przekazanych przez Uczelnię.

§ 3

Członkostwo

 1. Członkiem Koła może zostać każdy student i absolwent Akademii Morskiej w Gdyni wykazujący zainteresowanie tematyką wynikającą z programu działalności Koła.
 2. Członek Koła ma prawo:
  1. udziału we wszelkich formach działalności Koła;
  2. wybierać i być wybieranym do Zarządu Koła;
  3. zgłaszania wniosków i propozycji w czasie zebrań Koła;
  4. dokonywania oceny działalności Zarządu Koła;
  5. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie Koła zobowiązani są do:
  1. Przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Członków i Zarządu Koła.
  2. Aktywnego uczestnictwa w działalności Koła i sumiennego wykonywania zadań służących realizacji celów Koła.
  3. Dbania o dobre imię Koła.
 4. Zaświadczenie o członkostwie w Kole wydawane jest przez Zarząd Koła na ostatnim spotkaniu w danym roku akademickiego osobie, która:
  1. Podpisała deklarację członkowską w październiku danej kadencji Zarządu Koła.
  2. Aktywnie uczestniczy w we wszystkich zebraniach Koła - możliwa dwukrotna nieobecność w czasie trwania kadencji.
  3. Bierze czynny udział w przynajmniej jednej konferencji naukowej (z wyłączeniem Student Maritime Conference).
  4. Bierze czynny udział w przynajmniej jednej wycieczce, warsztacie dydaktycznym realizowanym przez Koło.
  5. Bierze czynny udział w przynajmniej jednej akcji charytatywnej, społecznej (np. zbiórka żywności i koców do schroniska dla zwierząt, wycieczka dla dzieci z domu dziecka, wycieczka dla licealistów) organizowanej przez Koło.
 5. Członkostwo Koła ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnego wystąpienia z Koła, potwierdzonego pismem złożonym na ręce Opiekuna Koła.
  2. Dwukrotnej z rzędu nieusprawiedliwionej obecności na zebraniach Koła.
  3. Wykluczenia członka w drodze uchwały Zarządu Koła, w przypadku naruszenia regulaminu Koła.
  4. Skreślenia z listy studentów.

§ 4

Władze

 1. Zarząd Koła stanowi 6 osób ( Prezes , Wiceprezes, dwóch Menagerów, Sekretarz oraz Skarbnik).
 2. Kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok.
 3. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
  1. reprezentowanie Koła;
  2. prowadzenie rachunkowości Koła;
  3. utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami na terenie i poza Uczelnią;
  4. podejmowanie decyzji dotyczących planu działalności Koła;
  5. organizowanie i kierowanie pracą Koła;
  6. przedstawianie rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności;
  7. podejmowanie decyzji o przyjęciu, usunięciu lub przywróceniu członkostwa w TRANSLOG’u;
  8. zarządzanie majątkiem i funduszami Koła;
  9. zwoływania zebrań Koła informując o miejscu i czasie zebrania;
 4. Wybory Zarządu Koła odbywają się w głosowaniu tajnym podczas nadzwyczajnego zebrania ( ogłoszonego przez Zarząd z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem). Kandydatury na poszczególne stanowisko zgłaszane są bezpośrednio przed wyborami, bądź osobiście do obecnego Prezesa Koła.
 5. Kadencja Zarządu rozpoczyna się nie później niż na 30 dni po wyborach. Kadencja ustępującego Zarządu kończy się w dniu rozpoczęcia kadencji nowo wybranego Zarządu.
 6. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 5

Postanowienia Końcowe

 1. Zmiana niniejszego statutu może nastąpić w drodze uchwały Zebrania Członków Koła, podjętej w obecności co najmniej 3/4 członków Koła, większością głosów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie znajdują zastosowania przepisy ustawy oraz regulaminu kół naukowych AM w Gdyni.
 3. Sprawy nieuregulowane w Statucie rozstrzygane są na Zebraniu Członków.
 4. Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.